AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.smlentusiasta.com (en endavant, el “Lloc Web”) de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, amb CIF G46171849 amb adreça en C/Mestre Serrano, 8, de Benifairó de la Valldigna 46791 (València), email smentusiasta@gmail.com

 LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En concret la Llei Orgànica 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

 ÚS I ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES

La persona usuària queda informada, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA o qualsevol dels seus distribuïdors.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tot i citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

 RESERVA DE DRETS

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura, disseny web, així com qualsevol informació continguda a la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de forma unilateral i sense previ avís sense que això done lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique cap reconeixement de cap responsabilitat.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA es reserva el dret d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogués derivar de:

  • la manca de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
  • l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
  • la manca d’utilitat, adequació o validesa del web, serveis, continguts amb l’objecte de respondre a les necessitats, activitats o expectatives de les persones usuàries.
  • l’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respecten les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
  • Errades.

La present web se centra en la promoció i venda dels productes i serveis oferits en el mateixa. La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA es compromet a respectar la veracitat de les dades.

Pel que fa a l’existència d’errades o imprecisions en el lloc web i a causa que els continguts han estat redactats d’acord amb la bona fe i seran esmenats per la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA com més aviat millor i tan aviat com en tingui coneixement.

ÚS D’ IMATGES

D’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA té el consentiment dels/de les  pares/mares i tutors/es de l’alumnat de l’escola de música per a realitzar la gravació i fotografies d’esdeveniments, certàmens i/ o concursos on apareixen i la gestió de les imatges per a la seua publicació a la nostra web o altres mitjans digitals,  utilitzant-les únicament amb motiu de promoció de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, tal i com es recull en l imprès d’inscripció en l’escola a l’efecte.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La web pot incloure “links” o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts ubicats fora del lloc web. Aquests són propietat de tercers/es.

www.smlentusiasta.com utilitza aquests “links” amb l’objecte de proporcionar més informació a la persona usuària. Atès que són completament aliens a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que pugui comportar a la persona usuària l’accés a aquests enllaços.

Així mateix, la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA només autoritza a terceres persones interessades a que establesquen “links” des de les seues pàgines web, sempre que complesquen amb les obligacions establertes en el present avís legal.

Particularment el “link” ha de possibilitar que la web es mostre en la seua totalitat dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostren a través de marcs o “frames”.

No obstant això, la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA es reserva el dret a exigir a aquestes terceres persones que retiren immediatament els “links” cap al lloc web quan així ho estime convenient.

L’establiment d’un “link” no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el tercer que inclou el mateix i la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, ni el coneixement i acceptació per part de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, dels serveis i continguts oferits en aquesta pàgina web.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no assumeix cap tipus de responsabilitat, pels danys i perjudicis de tota classe que pogueren derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferits a les webs que no estan gestionades per la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina web i la pàgina de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA hauran d’observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.
  • No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, les persones integrants de la Directiva, sòcies, treballadores o col·laboradores, o de les persones que es relacionen a la pàgina per qualsevol motiu, o de les persones usuàries de la pàgina, o dels continguts subministrats.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per a identificar la destinació de l’hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s’establesca l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers/es.

 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA tracta les dades personals proporcionades per les persones usuàries és per a remetre-lis comunicacions per correu electrònic, whatsapp o SMS amb informació relativa a productes, serveis, promocions i ofertes, segons els casos, en base a l’interès legítim o al seu consentiment.

En cas que la persona usuària desitge deixar de rebre aquest tipus de comunicacions per part de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA o revocar el consentiment atorgat, pot enviar la sol·licitud mitjançant correu electrònic a smentusiasta@gmail.com amb l’assumpte BAIXA, adjuntant còpia de document vàlid d’identitat.

 XARXES SOCIALS

La present web utilitzarà xarxes socials i comunitats virtuals cm a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les quals es podrà fer ús són les següents: Facebook, Ttwitter (ara denominada X), Instragram, Tik-tok, sense perjudici que en puga utilitzar d’altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals s’utilitzen aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través d’ aquestes.

Els continguts establerts a les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per la persona usuària a partir d’ aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts a la persona usuària o a tercers/es amb base en aquesta informació.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errades en dades rebudes, així com, en l’administració dels llocs, i possibilitarà que terceres persones usuàries puguen reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguen a vore amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors xarxes socials i comunitats.

En aquests casos, la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA com a administradora de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajuste a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels quals la web fa ús per als objectius anteriorment descrits requereix d’un servei/subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les mateixes, i per tant no pot impedir el seu suspens, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que patesca la persona usuària per motius que provinguen de fallades o desconnexions a les xarxes socials, i que puguen produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. Atenent a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA actua com a prestadora de serveis d’intermediació, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tinga coneixement efectiu de la seua il·licitud i no haja actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si la persona usuària considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA mitjançant el email establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferits en els llocs enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seua il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, errada o inutilitat.

Última versió, 20 de febrer de 2024